EMIX - Biuro Nieruchomości Zarządzanie Nieruchomościami
mgr Elżbieta Wiącek

Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę Zarządzania Nieruchomością. Czynności zarządzania/administrowania wykonywane są przez osoby uprawnione, posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu oraz gospodarowaniu nieruchomościami. Wykorzystywane przez nas nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, profesjonalne oprogramowanie do obsługi nieruchomości, stała komunikacja również za pomocą poczty elektronicznej sprawiają, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zdobywane i wykorzystane jest od 2004 roku. Wiedza i umiejętności poparte są wysokimi kwalifikacjami.
Poniżej przedstawiamy zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach usługi zarządzania.
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości. 

Proponujemy Państwu utrzymanie obecnej stawki za wynagrodzenie Zarządcy

Co nas wyróżnia?

 
 • najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości  w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje
 • dysponujemy znajomością potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • jesteśmy elastyczni, a każdą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb
 • świadczymy fachową i rzetelną obsługę, służymy radą i pomocą w każdej sytuacji
 • potrafimy racjonalnie gospodarować funduszami zapewniając minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • dbamy o jawność i przejrzystość wydatków ponoszonych na koszty zarządu i koszty usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, negocjowanie warunków umów
 • dążymy do optymalizacji kosztów, maksymalnie ograniczając koszty administracyjne oraz szukając fachowych wykonawców usług
 • oferujemy indywidualne pakiety usług administracyjno - zarządczych, starannie dopasowanych do potrzeb Wspólnoty i jej Mieszkańców
 • Zarząd Wspólnoty prowadzi nadzór nad gromadzonymi środkami finansowymi na koncie bankowym Wspólnoty
 • pogotowie techniczne – 24h i ubezpieczenie budynku, w tym ubezpieczenie OC
 • wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na jakość, a nie na niską cenę

Nasza oferta dotyczy następujących zagadnień:

 
 • Powierzenie zarządzania - administrowanie nieruchomością wspólną odbędzie się na podstawie umowy zaaprobowanej przez Zarząd Wspólnoty. Umowa określać będzie zakres obowiązków Zarządcy i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia korygowana będzie raz do roku decyzją Zebrania Wspólnoty.
 • Zarządzanie – administrowanie, które będzie sprawowane z poszanowaniem wszystkich kompetencji Zebrania Wspólnoty, o których jest mowa w ustawie o własności lokali.
 • Sprawowaniem bieżącej kontroli nad wypełnianiem obowiązków przez Zarządcę Administratora, nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej prowadzić będzie Zarząd Wspólnoty.
 • Dochody i wydatki Wspólnoty, związane z utrzymaniem części wspólnych zostaną określone w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez właścicieli lokali.
 • Wydatki na remonty będą pokrywane z wyodrębnionego Funduszu Remontowego. Stroną umów na prace remontowe  będzie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który ostatecznie wydawać będzie dyspozycję do wypłaty za wykonaną usługę.
 • Wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadzić będzie za pomocą rachunku bankowego.
 • Księgowość Wspólnoty prowadzona będzie w według ewidencji pozaksięgowej, regulamin rozliczenia wspólnoty zaakceptowany w formie uchwały Wspólnoty, treść ustalona w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz stosowne rozporządzenia Ministra Finansów.
 • Nieruchomość będzie miała zapewniony nadzór ze strony stałych konserwatorów: elektryków, hydraulików, specjalistów od domofonów, z pomocy których właściciele i najemcy lokali będą mogli korzystać przez całą dobę.
 • Przeprowadzane będą roczne oraz 5 letnie przeglądy instalacji wspólnych (tj. elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej), które to przeglądy wymagane są ustawą Prawo Budowlane oraz innymi, stosownymi rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Zawarte zostaną dla Państwa nieruchomości umowy o dostawę energii cieplej, elektrycznej, wody i wywóz nieczystości.
 • Nieruchomość zostanie ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym OC.
 • O wysokości zaliczki lub jej zmiany na koszty zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń dla nieruchomości właściciele informowani będą w postaci zawiadomień.
 • Każdy z właścicieli otrzyma książeczkę opłat.
 • Wszystkie wpłaty właścicieli podlegać będą rozliczeniu na koniec okresu rozliczeniowego, rozliczenie wspólnoty będzie przedstawione nie później niż do 31 marca kolejnego roku, w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Wysokość zaliczki na Fundusz Remontowy ustalana będzie przez członków Wspólnoty w formie uchwały.
 • Opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną naliczane będzie na podstawie udziałów ujawnionych w księgach wieczystych.
 • Opłaty za media dostarczane do nieruchomości rozliczane będą na podstawie faktur w zależności od powierzchni lokalu lub ilości osób stale zamieszkujących, a nie zameldowanych w lokalu.
 • Wspólnota będzie mogła pobierać pożytki za wydzielone do wynajęcia pomieszczenia i powierzchnie wspólne.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:

 
 • Rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
 • Ustalanie i wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych oraz reguł kontroli zarządczej.
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości i jej pełnej dokumentacji technicznej.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Kontrolowanie umów na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonania tych umów.
 • Tworzenie specyficznych, dla danego obiektu algorytmów, rozliczających media na poszczególnych użytkowników w razie konieczności.
 • Organizowanie prac konserwatorskich i naprawczych, negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o wykonywanie w obiekcie robót konserwatorskich i naprawczych, usuwania awarii i ich ewentualnych dalszych skutków.
 • Organizowanie kontroli, sprawdzeń, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Określanie, analizowanie i wdrażanie alternatywnych sposobów wykorzystania powierzchni.
 • Nadzór nad ochroną obiektu.
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu.
 • Nadzór nad pracami konserwatorskimi i naprawczymi.
 • Organizowanie obsługi prawnej.
 • Obsługa finansowa
 • Prowadzenie księgowości, rozliczanie kosztów i dokonywanie operacji finansowych.
 • Przygotowywanie wniosków i dokumentacji kredytowej na cele remontowe.
 • Przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji  o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości.
 • Sporządzanie planów ekonomicznych powierzchni wspólnych, windykacja należności.

Obsługa nieruchomości komercyjnych

 
 • Pozyskiwanie i obsługa najemców.
 • Obsługa i wykonywanie zawartych umów najmu.
 • Naliczanie czynszu i opłat z tytułu umów najmu oraz ich windykacja należności.
 • Analizowanie i rekomendacja warunków ofert najmu oraz stawek czynszów.
 • Organizowanie i prowadzanie działań marketingowych dla poprawienia sytuacji ekonomicznej Wspólnoty.

 

Po prostu mieszkaj - Zarządca zajmie się resztą!

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę Zarządzania Nieruchomością. Czynności zarządzania/administrowania wykonywane są przez osoby uprawnione, posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu oraz gospodarowaniu nieruchomościami. Wykorzystywane przez nas nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, profesjonalne oprogramowanie do obsługi nieruchomości, stała komunikacja również za pomocą poczty elektronicznej sprawiają, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zdobywane i wykorzystane jest od 2004 roku. Wiedza i umiejętności poparte są wysokimi kwalifikacjami.

 
Co nas wyróżnia?
 
 • NAJWAŻNIEJSZY JEST SZACUNEK DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA
 • posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości  w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje
 • dysponujemy znajomością potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • jesteśmy elastyczni, a każdą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb
 • świadczymy fachową i rzetelną obsługę, służymy radą i pomocą w każdej sytuacji
 • potrafimy racjonalnie gospodarować funduszami zapewniając minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • dbamy o jawność i przejrzystość wydatków ponoszonych na koszty zarządu i koszty usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, negocjowanie warunków umów
 • dążymy do optymalizacji kosztów, maksymalnie ograniczając koszty administracyjne oraz szukając fachowych wykonawców usług
 • oferujemy indywidualne pakiety usług administracyjno - zarządczych, starannie dopasowanych do potrzeb Wspólnoty i jej Mieszkańców
 • Zarząd Wspólnoty prowadzi nadzór nad gromadzonymi środkami finansowymi na koncie bankowym Wspólnoty
 • pogotowie techniczne 24h (opcjonalnie) i ubezpieczenie budynku, w tym pakietowe lub indywidualne ubezpieczenie OC
 • wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • JESTEŚMY UKIERUNKOWANI PRZEDE WSZYSTKIM NA JAKOŚĆ, A NIE NA NISKĄ CENĘ
W tej chwili brak jest ogłoszonych konkursów.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.
Prosimy o zapoznanie się z informacją ws ochrony Państwa danych osobowych